Menu

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU
„Święta na słodko”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram.
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Święta na słodko” (dalej „Konkurs”).
 3. Konkurs jest prowadzony przez Krajową Grupą Spożywczą S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP: 956-10-40-510; REGON: 870363980, BDO: 000009141, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 1 295 817 566 zł. (dalej „Organizator”).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook oraz Instagram. Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook oraz Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc..
 5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. Jeżeli osoba, która została wymieniona w zdaniu poprzednim zostanie zwycięzcą, utraci prawo do nagrody.

ZASADY KONKURSU

 1.  W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem lub serwisie Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (dalej „Uczestnik”).
 2. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem fanpage marki Polski Cukier o nazwie „Polski Cukier” na stronie: https://www.facebook.com/polskicukierpl w serwisie społecznościowym Facebook® (zwanym dalej „fanpage”) oraz fanpage marki Polski Cukier o nazwie polskicukierpl dostępnej pod  adresem: https://www.instagram.com/polskicukierpl/. Celem konkursu jest zbudowanie awarenessu marki Polski Cukier.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  1. zapoznać się z treścią Regulaminu dostępną na stronie https://www.kgssa.pl/konkurs Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu,
  2. wykonać zadanie konkursowe polegające na polubieniu profilu Polski Cukier w serwisie Facebook lub zaobserwowaniu profilu polskicukierpl w serwisie Instagram oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Zdradź nam swój sposób na niemarnowanie żywności po świętach”” Odpowiedzi należy udzielić pod postem konkursowym, na profilu Organizatora („Zadanie Konkursowe”).
 4. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowanie w dniu 11.03.2024r. o godzinie 10:00:00
 5. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe należy udzielać do 19.03.2024r.do godziny 23:59:59
 6. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, jednak może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 7. Organizator może wykluczyć z Konkursu Zadanie Konkursowe i usunąć je z profilu Zleceniodawcy, na którym opublikowany zostanie post konkursowy w przypadku:
  1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych, nawołujących do przemocy lub treści sprzecznych z prawem;
  2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści dotyczących innych niż Organizator podmiotów (w tym znaków towarowych, haseł reklamowych, wizerunków);
  3. uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 8. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
  1. podaje nieprawdziwe dane;
  2. jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 9. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:
  1. jest jedynym autorem Zadania Konkursowego, a jego wykorzystanie i treść nie będzie naruszać prawa, ani praw osób trzecich;
  2. nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych, w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa;
 10. Z chwilą publikacji Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej licencji do korzystania z utworów zawartych w Zadaniu Konkursowym, w całości i części, z modyfikacjami lub bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z możliwością przeniesienia praw lub udzielania licencji podmiotom trzecim, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie: publikacji i rozpowszechniania w social mediach Organizatora.
 11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie dostępu Uczestnika do Serwisu Facebook lub Instagram.
 12. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).
 13. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady Konkursu i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu.
 14. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na akceptację postanowień Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji Konkursu oraz wysyłki Nagród zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 15. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 16. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® oraz Instagram ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook® i Instagram® Serwis Facebook® i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® oraz Instagram ® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.

KRYTERIA WYBORU ZWYCIĘZCÓW

 1.  W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w 3 osobowym składzie (dalej „Komisja”).
 2. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe uwzględniając odpowiedź dotyczącą sposobów na niemarnowanie żywności po świętach., oryginalność i kreatywność w oparciu o subiektywną ocenę.
 3. Komisja wybierze 20 (dwadzieścia) zwycięskich Zadań Konkursowych, których autorom zostanie przyznane prawo do Nagrody („Zwycięzca”).

NAGRODY

 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: 5 (pięć) kilogramów cukru marki Polski Cukier oraz 1 kilograma cukru pudru marki Polski Cukier(„Nagroda”).
 2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 200 zł i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ZAWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Zwycięzców Konkursu, Organizator poinformuje w dniu 21.03.2024 roku poprzez:
  1. Umieszczenie komentarza w odpowiedzi na zwycięskie komentarze pod postem zwycięskich profili;
  2. Wysłanie przez Organizatora wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook.
 2. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odpowie na wiadomość prywatną, o której mowa w zdaniu poprzednim, w przeciągu 3 dni roboczych utraci prawo do Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.

WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi poprzez wysyłkę Nagrody na adres wskazany przez Zwycięzcę.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną nagrodę, w tym na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 3. Nagrody w Konkursie, które nie zostały wydane Zwycięzcy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników  Konkursu w formie pisemnej na adres e-mail: biurokomunikacji2@kgssa.pl w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dopisek w treści e-maila: „Reklamacja - konkurs”;
   wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
  2. wskazanie adresu e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź,
  3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  4. podpis reklamującego.
 3. Reklamacje Organizator rozpatrzy w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie e-mailowej na adres e-mail, z którego została wysłana lub wskazany przez zgłaszającego.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny i adres e - mail.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres iod@kgssa.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie www.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na fanpage „Polski Cukier”, w komentarzu pod postem konkursowym.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.