Menu

Produkcja

W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz wdrożonych rozwiązań organizacyjnych Krajowa Grupa Spożywcza S.A. doprowadziła do znaczącego zmniejszenia zużycia wody w procesie technologicznym w cukrowniach. Obiegi wód procesowych są obiegami zamkniętymi i krążą w nich ilości wody sięgające tysięcy metrów sześciennych w ciągu godziny. Obecnie do procesu produkcyjnego cukrownie pobierają śladowe ilości wody z ujęć i jest to około 0,02 m3/tonę buraków. Ilość pobieranej wody w porównaniu do roku 2002 zmniejszyła się przeszło 20-krotnie.

Buraki cukrowe zawierają oprócz cukru również około 75% wody, która trafia do obiegu produkcyjnego i wymaga oczyszczenia. W celu poprawy jakości wód krążących w obiegach oraz zmniejszenia zużycia wody sukcesywnie od wielu lat realizowane są działania inwestycyjne i remontowe w tym obszarze.

Proces produkcji cukru wymaga dostarczania dużej ilości energii cieplnej w postaci pary grzejnej oraz energii elektrycznej. W związku z tym, że para do procesu produkcji produkowana jest w kotłach węglowych, Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczanie ilości spalanego węgla. Realizacja przedsięwzięć w wyżej wymienionym obszarze skutkuje uzyskaniem przez Spółkę z Urzędu Regulacji Energetyki (potwierdzonym audytami) tak zwanych białych certyfikatów..

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. produkuje także energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadwyżki sprzedaje do odbiorców zewnętrznych. Jednocześnie ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło spada zużycie prądu, które zostało zredukowane o około jedną czwartą od początku istnienia Spółki. 

Opracowany plan modernizacji elektrociepłowni działających w Spółce zakłada do roku 2025 stałą poprawę efektywności oczyszczania spalin. W dwóch cukrowniach wykonano stacje odsiarczania spalin – są to pierwsze kroki mające na celu dostosowanie istniejących instalacji do nadchodzących wymogów prawnych w zakresie emisji do powietrza.

BHP

W swojej działalności Spółka przywiązuje szczególną uwagę do zachowania bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. spełniła wymagania dla Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. Od 2018 roku centrala i wszystkie oddziały zostały zaopatrzone w najnowszej generacji defibrylatory działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa Pracowników.

Certyfikacja

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wdrożyła następujące systemy:

  • System zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie produkcji i sprzedaży cukru białego, zgodny z wymogami normy ISO 22000 i System zarządzania, jakością, zgodny z wymogami normy ISO 9001, ustanowione w Spółce Uchwałą Nr 1186/IV/2006 z dnia 16.08.2006 roku;
  • System zarządzania środowiskiem, zgodny z wymogami normy ISO 14001 i System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z wymogami normy PN-N-18001, ustanowione w Spółce Uchwałą Nr 2613/V/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku;
  • IFS - International Food Standard jest skierowany do wszystkich producentów żywności, a w szczególności producentów marek własnych, a opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów;
  • GMP+ Feed Safety Assurance – międzynarodowy system bezpieczeństwa pasz.

W okresie kampanii cukrowniczej 2022/2023 zostały przeprowadzone w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. następujące audyty, potwierdzające wdrożenie systemów/ standardów jakościowych:

  • Audyt wznawiający Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) w zakresie handlu cukrem, przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Badaniu audytowemu została poddana Centrala.
  • Audyt wznawiający Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) w zakresie produkcji i pakowania cukru, przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Badaniu audytowemu zostały poddane oddziały produkcyjne („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”).
  • Audyty wznawiający na zgodność z wymaganiami standardów sieci handlowych IFS w zakresie produkcji i pakowania cukru przeprowadzone zostały przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w oddziałach produkcyjnych („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”).

Audyt drugiego nadzoru systemu bezpieczeństwa pasz (GMP+B1) przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą Intertek Poland Sp. z o.o. Certyfikacją objęte zostały materiały paszowe – wysłodki buraczane i melasa buraczana. Audyty GMP+B1 „Produkcja, handel i usługi” przeprowadzono w Centrali Spółki i oddziałach produkcyjnych („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”). Wszystkie wyszczególnione audyty zakończyły się wynikiem pozytywnym i decyzjami jednostek certyfikujących o przyznaniu stosownych certyfikatów/ utrzymaniu ważności przyznanego certyfikatu.

W maju 2021 roku Krajowa Grupa Spożywcza S.A. otrzymała certyfikat zrównoważonej uprawy buraków cukrowych FSA – Implementation Framework Version 2.1 (June 2018), który potwierdza, że Plantatorzy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. spełniają wymagania w zakresie uprawy buraka cukrowego zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi. Praktyki te obejmują planowanie upraw i zarządzanie zasobami gospodarstwa. Certyfikat jest jednocześnie potwierdzeniem spełnienia wytycznych Platformy SAI na poziomie „złotym” (75,5%) i „srebrnym” (24,5%). Certyfikat jest ważny do 20 kwietnia 2024 r.

W dniu 14 września 2022 roku, po przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji audytach, Spółka otrzymała certyfikat REDcert EU potwierdzający spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ten umożliwia Spółce sprzedaż melasy do firm produkujących etanol na biopaliwa.